Petr Bro

 

o 10 000,- K

 

4.9.2005, Mile - Rdlo

 

Pravidla soute

 

  1. Soute se mohou zastnit zvodnci kategori H21A, H21B, H21C, H21E, D21A, D21B, D21C, D21E dn pihlench k 18. 8. 2005.
  2. Podmnkou pro ast v souti je dn dokonen zvodu v asovm limitu.
  3. Kad astnk/astnice zvodu me tipovat pouze jednou.
  4. Tip mus bt podn osobn a tipujc je povinen pedloit SI ip, se kterm je pihlen do zvodu.
  5. Tip mus bt podn psemn na urenm formuli se vemi vyplnnmi daji a odevzdn od 9:00 do 11:00 v prezentanm stnku Equica v mst shromadit.
  6. Vtzem se stv ten, kdo odhadne pesn souet svho a vtznho asu ve sv kategorii nebo jeho tip bude nejble skutenosti (absolutn hodnota rozdlu tipu a skutenosti) a pitom nepekro na dnm postupu trojnsobek nejlepho asu dosaenho v rmci jeho kategorie.
  7. asy a jejich souty budou vyhodnocovny s pesnost na vteiny.
  8. Pokud vtz tipovac soute bude vce ne jeden, vherce bude na mst uren losem.
  9. Podmnkou pro pedn ceny je osobn ast vtze, pedvn probhne pi vyhlen vtz zvodu. V ppad neasti vtze se odmna krt vdy na polovinu a pipad dalmu v poad.
  10. V ppad vzniku nenadlch skutenost si vyhlaovatel soute vyhrazuje prvo cenu neudlit.

 

poadatelsk tm Equica

sponzoi zvodu :

Partnei a sponzoi SOB :

CasopisOB.gif, 1 kB