protokoly o zvodech

protokoly vech t zvod (pdf - 9 kB)

Zaazen do sout esk pohr, HI-TEC sprint cup, ebek A, Ranking s koeficientem 1,08, veejn zvod
Datum zvodu Sobota 16. 9. 2006 dopoledne
Kd zvodu 060916157
Poadatel esk svaz orientanho bhu VSK Slvia TU Liberec oddl OB Jizersk klub OB Frdlant
Msto konn Lzn Libverda
Mapa Lzn Libverda, mtko 1 : 5 000, ekvidistance 2m, lto 2006, mapov kl ISSOM2005, Zdenk Sokol, A4.
Funkcioni editel Jakub Vodrka Hlavn rozhod Ladislav Hrub, R1 Stavitel trat Martin Henych
Zhodnocen zvodu Zvod probhl bez zvad
Adresa pro protesty Ppadn protesty proti vsledkov listin zaslejte vetn pslunho vkladu na adresu editele zvodu viz adres SOB.
Zaazen do sout 5. kolo eskho pohru tafet kategorie B 5. kolo esk ligy klub kategorie B Mistrovstv a Veteranida Jetdsk oblasti v OB tafet
Datum zvodu Sobota 16. 9. 2006 odpoledne
Kd zvodu 27
Poadatel esk svaz orientanho bhu VSK Slvia TU Liberec oddl OB Jizersk klub OB Frdlant
Msto konn Nov Msto pod Smrkem
Mapa Kyselka zpad , mtko 1 : 10 000 pro vechny kategorie!, ekvidistance 5 m, lto 2006, mapov kl ISOM2000, Martin Teleck, Jan Ftor, Miroslav Horek, Jaroslav Opletal. A4
Funkcioni editel Jakub Vodrka, VLI Hlavn rozhod Ladislav Hrub, R1 Stavitel trat Pemek koda
Zhodnocen zvodu Zvod probhl bez zvad
Adresa pro protesty Ppadn protesty proti vsledkov listin zaslejte vetn pslunho vkladu na adresu editele zvodu viz adres SOB.
Zaazen do sout 6. kolo eskho pohru tafet kategorie B 6. kolo esk ligy klub kategorie B
Datum zvodu Nedle 17. 9. 2006
Kd zvodu 28
Poadatel esk svaz orientanho bhu VSK Slvia TU Liberec oddl OB Jizersk klub OB Frdlant
Msto konn Nov Msto pod Smrkem
Mapa Kyselka vchod , mtko 1 : 10 000, ekvidistance 5 m , lto 2006, mapov kl ISOM2000, Martin Teleck, Jan Ftor, Miroslav Horek, Jaroslav Opletal. A4
Funkcioni editel Robert Juina, FYD Hlavn rozhod Ladislav Hrub, R1 Stavitel trat Petr Henych, Frantiek Juina
Zhodnocen zvodu Zvod probhl bez zvad
Adresa pro protesty Ppadn protesty proti vsledkov listin zaslejte vetn pslunho vkladu na adresu editele zvodu viz adres SOB.

sponzoi zvodu :

Partnei a sponzoi SOB :

CasopisOB.gif, 1 kB