Startovn listiny

Zmny v pihlkch i dohlky proveden po 23.5.2006 budou zohlednny a ve finlnch startovnch listinch v den zvodu. Tito zvodnci budou zaazen na pozici vakant v pslun kategorii.

sobota po kategorich

sobota po oddlech

nedle po kategorich

nedle po oddlech

podn zvodu podpoili :