vklady - kolik po vs budeme chtt penz?

podn zvodu podpoili :

Pivovar Kondrd U:Fon johnnyservis msto Liberec Jizersk pekrny TRW