seznam phlench po uzvrce pihlek

stav k 9.9.2008 - 9:00 rno

sprint - sobota dop.

krtk - sobota odp.

tafety - nedle

ubytovn tlocvina

vklady - kolik po vs budeme chtt penz?

podn zvodu podpoili :

Pivovar Kondrd U:Fon johnnyservis msto Liberec Jizersk pekrny TRW