Startovn listiny

Zmny v pihlkch i dohlky proveden po 12.9.2008 16:12 budou zohlednny a ve finlnch startovnch listinch v den zvodu. Tito zvodnci budou zaazen na pozici vakant v pslun kategorii.

sprint - po kategorich

sprint - po oddlech

middle - po kategorich

middle - po oddlech

tafety - po kategorich

podn zvodu podpoili :

Pivovar Kondrd U:Fon johnnyservis msto Liberec Jizersk pekrny TRW