Vsledky

Sobota

MR sprint - meziasy

MR sprint - meziasy

middle

middle - meziasy

Nedle

Oficiln vsledky tafet po vyten krabiek

tafety

tafety - meziasy

podn zvodu podpoili :

Pivovar Kondrd U:Fon johnnyservis msto Liberec Jizersk pekrny TRW